VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA

1 – Preambula

Tieto všeobecné podmienky použitia (ďalej len ako  « GTU ») sú určené na stanovenie postupov pre  poskytnutie a použitie obsahu a služieb internetovej stránky  www.otipax.com (ďalej len ako « Internetová stránka ») medzi spoločnosťou BIOCODEX SAS (ďalej len ako  « BIOCODEX ») a internetovým užívateľom (ďalej len ako  « Užívateľ »).                                                                                                                                                                                                                                                      

Prístup na internetovú stránku a k jej obsahu, ako aj použitie služieb, ktoré internetová stránka ponúka znamená, že užívateľ akceptuje tieto  GTU bez výnimky. Nakoľko GTU je možné kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia upraviť, užívateľ môže tieto podmienky pravidelne konzultovať.

 

2 – Právne údaje                                                                                                                                                                                                                                                                        

Vlastník internetovej stránky

BIOCODEX                                                                                    

7 avenue Gallieni

94250 GENTILLY

Francúzsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

+33 (0)1 41 24 30 00

Kontaktný formulár

Zverejňujúci riaditeľ: Mr. Jean-Marie Lefevre, predseda a konateľ.

BIOCODEX je zjednodušená akciová spoločnosť pôsobiaca v zmysle zákonov Francúzska s akciovým kapitálom vo výške €4,284,000, zapísaná v Obchodnom registri spoločností pod číslom 562 064 600 R.C.S. CRETEIL, so sídlom na adrese  7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Francúzsko, zastúpená pánom Jean-Marie LEFEVREM, konajúcom vo funkcii konateľa a predsedu.

Intrakomunitné číslo DPH.: FR35562064600.

 

Internetový server

ALTERWAY

227 Bureaux de la colline

1 rue Royale – Bât. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  92210 SAINT CLOUD

Francúzsko

+33(0) 1 41 16 34 95

 

3 – Účel internetovej stránky a prístup k službám

Internetová stránka bola zriadená na účely predstavenia a podpory  OTIPAX®.Je určená pre všetkých.

Táto internetová stránka je prístupná kdekoľvek a akémukoľvek užívateľovi s internetovým pripojením. Všetky výdavky spojené s prístupom na internetovú stránku (počítačový hardvér, softvér, internetové pripojenie, atď.) sú zodpovednosťou užívateľa.

Internetová stránka umožňuje užívateľovi prístup k nasledovným službám:                                                                                                                                                                                                                                                                             

·         Ako používať OTIPAX®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

·         Všeobecné údaje o bolesti ucha a zápale ucha

·         OTIPAX® celosvetovo

·         Často kladené otázky (FAQ)

·         Kontaktný formulár

BIOCODEX využíva všetky dostupné nástroje na zaistenie kvalitného prístupu na internetovú stránku a k jej službám. Avšak toto je záväzok spôsobu a nie výsledku: užívateľ týmto súhlasí, že si nebude uplatňovať nárok na akékoľvek odškodné zo strany BIOCODEX a jej dodávateľov v prípade, ak nie je internetová stránka k dispozícii v čase, kedy má užívateľ záujem o prístup na túto stránku.  

Prístup na internetovú stránku a k jej službám môže byť kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia prerušený, pozastavený alebo zmenený na účely údržby alebo z iných dôvodov.

BIOCODEX nezodpovedá za škody spôsobené z dôvodu prerušenia, pozastavenia, počítačových vírusov, funkčných porúch alebo nepripojenia terminálu, ktorý môže dočasne zabrániť prístupu užívateľa na internetovú stránku, alebo navigáciu.

Užívateľ môže kontaktovať  BIOCODEX elektronicky, použitím kontaktného formulára na stránke.                                                                                                                                                                                                                                                        

 

4 – Zodpovednosti

Akékoľvek údaje uvedené na internetovej stránke týkajúce sa zdravia sú určené len na informačné účely. Užívateľ používa internetovú stránku na svoju výlučnú zodpovednosť. Predovšetkým potvrdzuje a súhlasí s tým, že sa nebude spoliehať na údaje uvedené na stránke, aby robil rozhodnutia týkajúce sa jeho zdravia alebo možného zdravotného liečenia bez poradenstva zo strany zdravotníckeho odborníka. Je povinný vždy sa pozorne oboznámiť s návodom na použitie daného výrobku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BIOCODEX sa zaväzuje poskytovať kvalitné a overené údaje. Avšak zdroje informácií nie je možné úplne garantovať.  

Akékoľvek « outbound » (pasívne linky) uvedené na internetovej stránke umožňujú užívateľovi prístup k údajom a iným doplňujúcim zdrojom, ktoré sú dostupné na internete, alebo zdieľať údaje na sociálnych sieťach. BIOCODEX nemá žiadne prostriedky na kontrolu obsahov týchto úplne nezávislých stránok tretích strán, a preto nemôže zodpovedať za dôsledky sprístupnených stránok tretích strán a ich obsahov.

 

5 – Duševné vlastníctvo

Internetová stránka, ako aj všetky prvky, ktoré ju tvoria (ako sú značky, logá, text, fotografie, databázy, atď. ) sú výlučným vlastníctvom BIOCODEX alebo jej dodávateľov, a sú chránené Zákonom o duševnom vlastníctve. 

Užívateľ súhlasí s používaním internetovej stránky v prísne súkromnom kontexte. Akákoľvek čiastková alebo úplná reprodukcia internetovej stránky alebo jej časti, na akomkoľvek médiu alebo formáte, na akékoľvek účely a predovšetkým na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného oprávnenia zo strany BIOCODEX je zakázaná.                                                                                                                                                                                                                            

 

6 – Ochrana údajov

Užívateľ môže prehliadať internetovú stránku bez toho, aby explicitne poskytol akékoľvek osobné údaje. Bez ohľadu na uvedené môže byť užívateľ vyzvaný poskytnúť údaje, ktoré sa týkajú jeho osoby. Okrem toho stránka používa súbory  « cookies », ktoré môžu zasielať údaje o užívateľovi tretím stranám.

Na účely oboznámenia sa s postupom spracovania osobných údajov je užívateľ povinný pozorne sa oboznámiť s politikou ochrany údajov data protection policy a politikou  cookie policy na stránke.

Použitie internetovej stránky v podstate implikuje, že užívateľ sa oboznámil a porozumel týmto dokumentom a zaväzuje sa pravidelne ich konzultovať.                                                                                                                                                                                                                                                          

7 – Príslušné zákony a súdna právomoc

GTU požiadavky sa riadia zákonmi Francúzska. Akékoľvek rozpory alebo rozdiely v interpretácií budú podliehať súdnej právomoci súdov vo Francúzsku.