POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV

1 – Preambula

Politika ochrany údajov, uvedená v tomto dokumente, sa vzťahuje na internetovú stránku www.otipax.com (ďalej len ako « internetová stránka »). Jej účelom je informovať užívateľa internetovej stránky (ďalej len ako « užívateľa ») o postupoch realizovaných zo strany  BIOCODEX SAS (ďalej len ako  « BIOCODEX ») v spojitosti s údajmi, ktoré sa týkajú jeho, práv, ktoré sa vzťahujú na tieto údaje a spôsobu, ako je možné tieto práva uplatniť.

 

2 – Všeobecné ustanovenia

Nasledovné ustanovenia sa vzťahujú na všetky postupy týkajúce sa osobných údajov zo strany BIOCODEX na stránke, pokiaľ špecifické ustanovenia neuvádzajú inak.

Právny rámec

BIOCODEX, ako kontrolór, prehlasuje, že spracúva osobné údaje na internetovej stránke, v súlade so Smernicou (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (smernica GDPR) a Zákonom Francúzska č. 78-17 zo dňa 6.januára  1978 o spracovaní údajov, súborov a slobodách (v znení zákona « Informatique et Libertés »).

Spoločnosť BIOCODEX si na účely dodržiavania postupov ustanovila úradnú osobu na ochranu údajov (DPO) pre « Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés » (CNIL), orgán ochrany údajov Francúzska. Toto menovanie s referenciou na DPO-3068, nadobudlo účinnosť dňa  25/05/2018.

Kontrolór údajov

Kontrolór údajov je identifikovaný nasledovne:

BIOCODEX, zjednodušená akciová spoločnosť pôsobiaca v zmysle zákonov Francúzska s akciovým kapitálom vo výške €4,284,000, zapísaná v Obchodnom registri spoločností pod číslom 562 064 600 R.C.S. CRETEIL, so sídlom na adrese  7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Francúzsko, zastúpená pánom Jean-Marie LEFEVREM, konajúcom vo funkcii konateľa a predsedu.

Internetová stránka:www.biocodex.fr

Telefón: +33 (0) 1 41 24 30 00

Práva užívateľa týkajúce sa údajov

V súlade so smernicou GDPR a zákonom « Informatique et Libertés » má užívateľ právo na prístup, opravu, výmaz, prenos údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby, obmedzenie, odmietnutie spracovania údajov a podanie sťažnosti na  CNIL.

Na účely uplatnenia práva, alebo v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania jeho údajov môže užívateľ kontaktovať spoločnosť BIOCODEX DPO na dpo@biocodex.com

Bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť BIOCODEX podniká všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov užívateľa a predovšetkým sa zameriava na ich ochranu proti zničeniu alebo poškodeniu, alebo proti neoprávnenému prístupu tretích osôb.

BIOCODEX používa protokol  HTTPS na internetovej stránke. Tento bezpečnostný mechanizmus umožňuje užívateľovi overiť totožnosť internetovej stránky, ktorú užívateľ navštevuje, vďaka overovaciemu certifikátu vystavenom zo strany tretej strany – orgánu, ktorý je známy svojou spoľahlivosťou. Uvedený mechanizmus tiež zabezpečuje dôvernosť a integritu údajov zaslaných zo strany užívateľa.

 

3 – Špecifické ustanovenia

Nasledujúce ustanovenia sú špecifické pre každé spracovanie osobných údajov, ktoré realizuje spoločnosť BIOCODEX na internetovej stránke. Konkrétne uvádzajú:

– účel spracovania

– subjekty údajov

– spracované údaje

– príjemcov údajov

Kontaktný formulár

 Účel spracovania                                                                                                                                                          

Kontaktný formulár na internetovej stránke umožňuje užívateľovi kontaktovať BIOCODEX elektronicky. Toto spracovanie osobných údajov umožňuje spoločnosti BIOCODEX:

– prijímať správy, ktoré sú jej adresované

– sledovať korešpondenciu s užívateľom

– dodržiavať požiadavky na zdravie

Právnym základom operácií spracovania je oprávnený záujem, ktorý sleduje BIOCODEX vo vzťahu k užívateľovi.

Ak je komunikácia súčasťou rámca týkajúceho sa zdravia, údaje užívateľa podliehajú ďalšiemu spracovaniu špecificky realizovanému na tento účel / pre tento rámec.

Spracovanie neumožňuje automatické rozhodovanie (profilovanie).

Subjekty údajov

Spracovanie sa týka akéhokoľvek užívateľa, ktorý má záujem kontaktovať BIOCODEX elektronicky.

Spracované údaje

– prvé meno, posledné meno

– e-mailová adresa

– telefónne číslo

– správa

Údaje sú vyplnené užívateľom a sú povinné. Uschovávajú sa po dobu trvania korešpondencie. Avšak ak je komunikácia súčasťou zdravotníckeho prieskumu, ich doba úschovy bude určená v následnom ošetrení špeciálne realizovanom na tento účel.

Príjemcovia údajov

Osoby oprávnené zo strany BIOCODEX:

– zodpovedné za spracovanie korešpondencie týkajúcej sa internetovej stránky

– zodpovedné za údržbu internetovej stránky

– určené na riadenie zdravia – obozretnosti

Externé :

– komunikačná agentúra spojená s internetovou stránkou

– IT poskytovateľ služieb hosťujúci internetovú stránku

Mimo Európskej únie nie sú realizované žiadne prenosy údajov.

Manažment súborov cookie

Manažment súborov cookie je špeciálne spracovanie osobných údajov, ktoré sa uvádza v politike  cookie policy na internetovej stránke