POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV

 

 

1 – Preambula

Politika súborov cookie, uvedená v tomto dokumente, sa vzťahuje na internetovú stránku www.otipax.com (ďalej len ako « internetová stránka »). Jej účelom je informovať užívateľa internetovej stránky (ďalej len ako « užívateľ ») o spracovaní súborov cookies zo strany BIOCODEX SAS (ďalej len ako  « BIOCODEX »), typoch súborov  cookies, ktoré sa používajú a spôsobe ich namietania zo strany užívateľa.

 

2 – Všeobecné údaje

Čo je cookie?

« Cookie » je textový súbor, ktorý je možné umiestniť na zariadenie užívateľa počas prehliadania internetovej stránky. Súbory cookies sú dôležitým nástrojom organizácií, aby mali prehľad o online činnosti « ich užívateľov’.

Pracovný princíp: vo všeobecnosti malej veľkosti a je možné ich určiť podľa názvu, sú prevádzané do prehliadača užívateľa prostredníctvom používanej internetovej stránky. Prehliadač si ich ponechá na určité obdobie, a vráti ich na internetovú stránku vždy, pri každom opakovanom navštívené stránky. V princípe je možné súbory cookies ľahko prehliadať  vymazať.

Súbory cookies sú neškodné, nakoľko neobsahujú vykonávací kód. Plnia dôležité funkcie pre internetové stránky: môžu sa používať na uschovávanie identifikačných účtov zákazníka, navigačných preferencií, na umožnenie navigácie na štatistické alebo reklamné účely, atď.

Avšak súbory cookies môžu uschovávať dostatočné údaje na identifikáciu užívateľa bez jeho súhlasu a v niektorých prípadoch je možné ich použiť na vytvorenie profilov jednotlivcov. Preto je nevyhnutné kontrolovať manažment súborov cookies v rámci rámca ochrany údajov.

 

 Typy súborov cookies

Vo všeobecnosti je možné súbory cookies klasifikovať podľa troch rôznych spôsobov: podľa pôvodu, trvania a účelu.

Pôvod                                                                                                                                                                                                          

Súbory cookies prvých strán – Tieto súbory cookies sú umiestnené na terminál návštevníka stránky priamo navštívenou stránkou.

Súbory cookies tretích strán – Tieto súbory cookies sú umiestnené na terminál návštevníka stránky zo strany tretej strany, ako je napr. reklamná agentúra.

Trvanie

Súbory cookies typu Session – Tieto súbory cookies sú dočasné a zanikajú vtedy, keď je prehliadač zatvorený, alebo na konci návštevy stránky.

Súbory cookies typu persistent – Táto kategória zahŕňa všetky súbory cookies, ktoré zostávajú v zariadení návštevníka stránky až do ich vymazania. Je možné ich vymazať manuálne alebo automaticky (v závislosti od doby expirácie súboru cookie, alebo ak je prehliadač zatvorený, ak je konfigurovaný).

Účel

Prísne nevyhnutné súbory cookies – Tieto súbory môžu napomôcť pri použití internetovej stránky / využití umožnením základných funkcií ako sú navigácia stránky, prístup do bezpečných oblastí, alebo ukladanie položiek do online nákupného košíka. Výsledkom je, že internetová stránka nedokáže správne fungovať bez týchto súborov cookie.

Súbory cookie preferenčného typu (funkčné súbory cookie) – tieto súbory umožňujú  internetovej stránke uschovávať si údaje, ktoré zmenia spôsob správania stránky alebo zobrazenia, ako sú preferovaný jazyk návštevníka stránky, alebo región, kde sa nachádza.

Súbory cookie štatistického typu (súbory cookie výkonu) – Tieto súbory cookie pomáhajú vlastníkovi internetovej stránky, prostredníctvom zbierania a komunikácie údajov, porozumieť interakcii návštevníka stránky so stránkou, ako sú navštívené stránky a použité odkazy. Cieľom je následne zlepšiť internetovú stránku. Hoci sú určené na použitie pre majiteľa internetovej stránky, tieto súbory cookies môžu pochádzať od tretích strán – organizácií, ktoré môžu sledovať návštevníka stránky na marketingové účely.

Marketingové súbory cookies – Tieto súbory cookies sledujú aktivitu užívateľa stránky online na účely pomoci pre reklamné organizácie, napríklad na doručenie viac relevantných reklám. Tieto súbory cookies môžu zdieľať tieto informácie s organizáciami alebo reklamnými partnermi. Toto sú trvalé súbory cookies a takmer vždy pochádzajú od tretích strán.

 

3 – Všeobecné ustanovenia

Manažment súborov cookies na internete je spracovaním osobných údajov implementovaných zo strany BIOCODEX. Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na všetky súbory cookies spracované na stránke, pokiaľ špecifické ustanovenia neuvádzajú inak.

 

Právny rámec

BIOCODEX, ako kontrolór, prehlasuje, že spracúva osobné údaje na internetovej stránke, v súlade so Smernicou (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (smernica GDPR) a Zákonom Francúzska č. 78-17 zo dňa 6.januára  1978 o spracovaní údajov, súborov a slobodách (v znení zákona « Informatique et Libertés »).

Spoločnosť BIOCODEX si na účely dodržiavania postupov ustanovila úradnú osobu na ochranu údajov (DPO) pre « Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés » (CNIL), orgán ochrany údajov Francúzska. Toto menovanie s referenciou na DPO-3068, nadobudlo účinnosť dňa  25/05/2018.                                                                                                                             

Kontrolór údajov

Kontrolór údajov je identifikovaný nasledovne:

BIOCODEX, zjednodušená akciová spoločnosť pôsobiaca v zmysle zákonov Francúzska s akciovým kapitálom vo výške €4,284,000, zapísaná v Obchodnom registri spoločností pod číslom 562 064 600 R.C.S. CRETEIL, so sídlom na adrese  7 avenue Gallieni – 94250 GENTILLY – Francúzsko, zastúpená pánom Jean-Marie LEFEVREM, konajúcom vo funkcii konateľa a predsedu.

Internetová stránka:www.biocodex.fr

Telefón: +33 (0) 1 41 24 30 00

Subjekty údajov

Spracovanie sa týka akéhokoľvek užívateľa stránky.

Príjemcovia údajov

Osoba ustanovená zo strany BIOCODEX:

  • má na starosti údržbu internetovej stránky
  • z marketingového oddelenia

Externé:                                                                                                                                                                                                                                                                 

  • komunikačná agentúra spojená s internetovou stránkou
  • IT poskytovateľ služieb hosťujúci internetovú stránku
  • tretie strany prijímajúce údaje zo súborov cookies

 

Práva užívateľa týkajúce sa cookies

V súlade so smernicou GDPR a zákonom « Informatique et Libertés » môže internetová stránka uschovávať súbory cookies na terminály užívateľa, len ak sú prísne nevyhnutné na jej prevádzku. Použitie iného typu súborov cookies si vyžaduje súhlas užívateľa.

Nastavenia internetového prehliadača

Užívateľ môže zabrániť umiestneniu cookies na jeho alebo jej zariadení, alebo vymazať existujúce cookies, pomocou nastavenia internetového prehliadača. Užívateľ nájde referenciu v častiach Pomoci na svojom prehliadači na účely postupov, ako spravovať súbory cookies.                                                                                                                                                                                 

Avšak deaktivácia súborov cookies na internetovom prehliadači môže spôsobiť poruchy internetovej stránky, ako aj iných stránok.

Nastavenie parametrov na úrovni internetovej stránky

Počas prvej návštevy na internetovej stránke musí užívateľ vyjadriť svoj výber prostredníctvom modulu vyhlásenia, ktorý sa vzťahuje na súbory cookies (ďalej len ako  » cookie banner »), pred tým, ako bude pokračovať v navigácii na stránke. Cookies sa ukladajú len v prípade, ak ich užívateľ akceptuje. Môže prijať alebo odmietnuť súbory cookies globálne alebo na báze služba po službe. Po nastavení môže užívateľ riadiť svoj výber kedykoľvek prostredníctvom vyvolania  cookie banner.

Zobrazenie cookie banner

Právne informácie

V súlade so smernicou GDPR a zákonom « Informatique et Libertés » má užívateľ právo na prístup, opravu, výmaz, prenos údajov, ktoré sa týkajú jeho osoby, obmedzenie, odmietnutie spracovania údajov a podanie sťažnosti na  CNIL.

Na účely uplatnenia práva, alebo v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracovania jeho údajov môže užívateľ kontaktovať spoločnosť. BIOCODEX DPO na dpo@biocodex.com

 

Bezpečnosť osobných údajov

Spoločnosť BIOCODEX podniká všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov užívateľa a predovšetkým sa zameriava na ich ochranu proti zničeniu alebo poškodeniu, alebo proti neoprávnenému prístupu tretích osôb.

BIOCODEX používa protokol  HTTPS na internetovej stránke. Tento bezpečnostný mechanizmus umožňuje užívateľovi overiť totožnosť internetovej stránky, ktorú užívateľ navštevuje, vďaka overovaciemu certifikátu vystavenom zo strany tretej strany – orgánu, ktorý je známy svojou spoľahlivosťou. Uvedený mechanizmus tiež zabezpečuje dôvernosť a integritu údajov zaslaných zo strany užívateľa.

 

4 – Špecifické ustanovenia

Nasledujúce ustanovenia podrobne uvádzajú súbory cookies používané na internetovej stránke. Pre súbory cookies tretích strán sú podrobnosti k dispozícii na  cookie banner.

Súbory cookies tretích strán

Účel

BIOCODEX používa interné súbory cookies nevyhnutné na prevádzku internetovej stránky.

Právny základ

Spracovanie je v súlade s oprávnenými záujmami sledovanými zo strany BIOCODEX vo vzťahu k užívateľovi.

Podrobnosti súborov  cookies

 

Názov súboru cookie Funkcia Trvanie
tartaucitron ukladanie cookie súhlas výbery 1 rok

 

 

Súbory cookies tretích strán

Účel

BIOCODEX používa súbory cookies tretích strán na zlepšenie internetovej stránky a na skúsenosti užívateľa.

Právny základ

Spracovanie si vyžaduje súhlas užívateľa

Funkčnosti využívajúce súbory cookies

– Meranie verejnosti na stránke (Google Analýza)